دانشگاه پاولوف سنت پطرزبورگ

دانشگاه دولتي پزشکی سن پترزبورگ به نام ای. پ. پاولوف
اين دانشگاه در سال 1897 به عنوان اولين انستيتو پزشکی زنان تاسيس شد و يکی از بزرگترين دانشگاههای شمال غرب روسيه در زمينه پزشکی م‍ی باشد. در سال 1904 مقطع کارشناسي ارشد در اين دانشگاه راه اندازی شد.
در سال 1924 عنوان " اولين انستيتو پزشکی لنينگراد" را گرفت و پس از آن در سال 1936 عنوان " آکادمی ايوان پتروويچ پاولوف، برنده جايزه نوبل " را دريافت کرد.
در سال 1994 عنوان " دانشگاه دولتی سن پترزبورگ به نام اي. پ. پاولوف را به آن اعطا کردند. در حال حاضر دانشگاه مشتمل بر 8 دانشکده،‌ 65 گروه آموزشی، 56 آزمايشگاه، 4 انستيتو علمی- تحقيقاتی و 10 مرکز علمی میباشد. در بين اساتيد اين دانشگاه، 131 پروفسور، 174 دکترای علوم، 554 کانديدای علوم و 10 عضو فرهنگستان علوم می باشد.
دانشکده ها:
دانشکده درمانی: سال تاسيس: 1897. دوره تحصيل: 6 سال
دانشکده دندانپزشکی: سال تاسيس: 1959. دوره تحصيل: 5 سال
دانشکده طب ورزشی: سال تاسيس 1993. هدف اصلي اين دانشکده آموزش دانشجويان در زمينه پزشکي عمومی با تخصص طب ورزشی می باشد. دوره تحصيل: 6 سال
دانشکده تربيت بدني تطبيقی: سال تاسيس 2005. دوره تحصيل: 5 سال
دانشکده طب اطفال: سال تاسيس : 2008. دوره تحصيل: 6سال
انستيتو پرستار‍ی: اين مؤسسه تنها مؤسسه دولتی روسيه می باشد که در آن آموزش پرستاري در تمام سطوح و بر طبق قوانين کميسيون اتحاديه اروپا و استانداردهاي آموزشی روسيه انجام می شود. دوره تحصيل: 5 سال دانشکده آموزش های تخصصی: در اين دانشکده دانشجويان در رشته های زير آموزش م‍ی بينند:
زنان و زايمان، بيهوشی، جراحی اطفال، بيماريهای عفونی، مغز و اعصاب،‌ چشم پزشکی، انکولوژی، روانپزشکی، راديولوژی، دندانپزشکی عمومی، ارتوپدی، جراحی و...
دانشکده دانشجويان خارجی:اين دانشکده از همان سالهای تاسيس به پذيرش دانشجويان خارجی پرداخت و تا کنون بيش از 5000 دانشجو از کشورهای مختلف از جمله ايران پذيرفته است.
زمينه فعاليت دانشکده : بخش مقدماتی برای دانشجويان خارجی، تخصص طب عمومی ( دستورالعمل ها در روسيه و با زبان تخصصی النگليسی) و مدت زمان تحصيل: 6 سال،‌ تخصص دندان پزشکی ( مقاله به زبان روسی) و مدت زمان آموزش: 5 سال،