دانشگاه دولتی فرهنگ و هنر مسکو

دانشگاه دولتی فرهنگ و هنر مسکو
دانشگاه دولتی فرهنگ و هنر مسکو- موسسه آموزش عالی پیشرو در زمینه ی آموزش فرهنگ و هنر می باشد. مهم ترین هدف تاکتیکی آن بهبود و ارتقای رقابت در دانشگاه است.
هدف استراتژیک این دانشگاه ارائه ی نوع جدیدی از تخصص ها برای رفع نیازهای جامعه به خصوص حل مهم ترین مشکلات پروسه های علمی، فنی و فرهنگی است. انستیتوها:

انستیتو اطلاعات و ارتباطات و کتابخانه ها

انستیتو آموزش های حرفه ای تکمیلی
انستیتو فرهنگ شناسی (مطالعات و تحقیقات فرهنگی) و موزه شناسی
انستیتو رسانه های جمعی
انستیتو موسیقی
انستیتو اقتصاد، مدیریت و حقوق
دانشکده ها:
دانشکده فعالیت های اجتماعی و فرهنگی
دانشکده بین المللی
دانشکده تئاترو کارگردانی
دانشکده فرهنگ هنری اقوام و طراحی
کرسی ها:
کرسی علوم اجتماعی و فلسفه
کرسی تربیت بدنی و ایمنی زندگی
کرسی همکاری های فرهنگی بین المللی