دانشگاه انفورماتيک و ارتباطات مسکو

دانشگاه فنی انفورماتیک و ارتباطات مسکو بزرگترین مرکز علمی آموزشی در زمینه اقتصاد، انفورماتیک ارتباطی و رادیو می باشد.
همکاری های بین المللی فنی و علمی دانشگاه به بیش از 60 سال می رسد.
یکی از مهم ترین این فعالیت ها آموزش دانشجویان خارجی می باشد.هم چنین تمامی دانشجویان خارجی می توانند در خوابگاه سکونت نمایند.
مدت زمان آموزشی برای اخذ مدرک کارشناسی 4 سال و کارشناسی ارشد 6 سال می باشد.
مدت زمان آموزش در مقطع کارشناسی ارشد برای کسانی که به زبان روسی تسلط دارند 2 سال می باشد.
اتباع خارجی که با زبان آشنایی ندارند در طول یک سال دوره پیش دانشگاهی فرصت دارند زبان روسی خود را تقویت نمایند.
دانشکده ها:
- شبکه ها و سیستم های ارتباطات
گرایش: مخابرات
- فناوری اطلاعات
گرایش: انفورماتیک، علم کامپیوتر
-رادیو و تلویزیون
گرایش: رادیو، مخابرات
- اقتصاد و مدیریت
گرایش: مدیریت، اقتصاد
- فنی عمومی
- غیرحضوری
گرایش: مخابرات، اتوماسیون و مدیریت
کرسی ها:
• کرسی فناوری اطلاعات
• کرسی ریاضیات محاسباتی و برنامه ریزی
• کرسی امنیت اطلاعاتی و خدمات پستی
• کرسی گراقیک و کامپیوتر
• کرسی زبان های خارجی
• کرسی شبکه ها و سیستم های اطلاعاتی
• کرسی فناوری اطلاعات در اقتصاد و مدیریت
•کرسی خطوط ارتباطی
• کرسی آنالیز ریاضی
• کرسی مترولوژی، اندازه گیری در فناوری ارتباطات
• کرسی کیبرنتیک ریاضی و فناوری اطلاعات
• کرسی شبکه های چند رسانه ای و خدمات ارتباطی
• کرسی سازمان دهی، تولید، حسابداری و حسابرسی
• کرسی مدیریت ارتباطی
• کرسی فناوری و خدمات مخابرات پیشرفته
• کرسی اقتصاد سیاسی و علوم سیاسی
• کرسی رادیو و الکترواگوستیک
• کرسی فرستنده های رادیویی
• کرسی گیرنده های رادیویی
• کرسی سیستم های رادیویی
• کرسی زبان روسی
• کرسی سیستم های ارتباطی رادیویی
• کرسی سیستم های مدیریت شبکه های تلفنی
• کرسی تلویزیون
• کرسی ریاضیات کاربردی و نظریه احتمالات
• کرسی تئوری مدارهای الکتریکی
•کرسی تئوری ارتباطات الکتریکی
• کرسی فیزیک
• کرسی تربیت بدنی
• کرسی فلسفه و تاریخ
• کرسی علم میکرو الکترونیک و ارتباطات از راه دور

دانشگاه فنی انفورماتیک و ارتباطات مسکو بزرگترین مرکز علمی آموزشی در زمینه اقتصاد، انفورماتیک ارتباطی و رادیو برای اعزام دانشجو به روسیه می باشد.

همکاری های بین المللی فنی و علمی دانشگاه به بیش از 60 سال می رسد.

یکی از مهم ترین این فعالیت ها آموزش دانشجویان خارجی می باشد.هم چنین تمامی دانشجویان خارجی می توانند در خوابگاه سکونت نمایند.

مدت زمان آموزشی برای اخذ مدرک کارشناسی 4 سال و کارشناسی ارشد 6 سال می باشد.

مدت زمان آموزش در مقطع کارشناسی ارشد برای کسانی که به زبان روسی تسلط دارند 2 سال می باشد.

اتباع خارجی که با زبان آشنایی ندارند در طول یک سال دوره پیش دانشگاهی فرصت دارند زبان روسی خود را تقویت نمایند.

دانشکده ها:

– شبکه ها و سیستم های ارتباطات

گرایش: مخابرات

– فناوری اطلاعات

گرایش: انفورماتیک، علم کامپیوتر

-رادیو و تلویزیون

گرایش: رادیو، مخابرات

– اقتصاد و مدیریت

گرایش: مدیریت، اقتصاد

– فنی عمومی

– غیرحضوری

گرایش: مخابرات، اتوماسیون و مدیریت

کرسی ها:

• کرسی فناوری اطلاعات

• کرسی ریاضیات محاسباتی و برنامه ریزی

• کرسی امنیت اطلاعاتی و خدمات پستی

• کرسی گراقیک و کامپیوتر

• کرسی زبان های خارجی

• کرسی شبکه ها و سیستم های اطلاعاتی

• کرسی فناوری اطلاعات در اقتصاد و مدیریت

•کرسی خطوط ارتباطی

• کرسی آنالیز ریاضی

• کرسی مترولوژی، اندازه گیری در فناوری ارتباطات

• کرسی کیبرنتیک ریاضی و فناوری اطلاعات

• کرسی شبکه های چند رسانه ای و خدمات ارتباطی

• کرسی سازمان دهی، تولید، حسابداری و حسابرسی

• کرسی مدیریت ارتباطی

• کرسی فناوری و خدمات مخابرات پیشرفته

• کرسی اقتصاد سیاسی و علوم سیاسی

• کرسی رادیو و الکترواگوستیک

• کرسی فرستنده های رادیویی

• کرسی گیرنده های رادیویی

• کرسی سیستم های رادیویی

• کرسی زبان روسی

• کرسی سیستم های ارتباطی رادیویی

• کرسی سیستم های مدیریت شبکه های تلفنی

• کرسی تلویزیون

• کرسی ریاضیات کاربردی و نظریه احتمالات

• کرسی تئوری مدارهای الکتریکی

•کرسی تئوری ارتباطات الکتریکی

• کرسی فیزیک

• کرسی تربیت بدنی

• کرسی فلسفه و تاریخ

• کرسی علم میکرو الکترونیک و ارتباطات از راه دور