انستيتو شرق شناسی مسکو

انستيتو کشورهای آسيا و آفريقا وابسته به دانشگاه دولتی مسکو
اين انستيتو در سال 1956 تاسيس شد و تا سال 1972 انستيتو زبان های شرقی ناميده می شد.
در حال حاضر اين انستيتو مرکز پيشرو در تربيت شرق شناسان حرفه ای می باشد. دانشجويانی که در اين انستيتو وارد می شوند، می توانند در يکی از سه گروه تاريخ،‌ فيلولوژی، اجتماعی و اقتصاد تخصص يابند.
در گروه تاريخ‌، دانشجويان در رشته های زير تحصيل می کنند: تاريخ آسيا و آفريقا، تاريخ جهان، تاريخ ميهنی، تاريخ اديان، باستان شناسی و مردم شناسی
در گروه فيلولوژی، دانشجويان در رشته های : اصول زيان شناسی و ادبيات، زبان شناسی عمومی و تاريخ ادبی و همچنين رشته های فونتيک نظری و دستور زبان، واژه شناسی، گويش شناسی، تاريخ زبان های شرقی مربوطه، ادبيات،‌ تاريخ، جغرافيا تحصيل می کنند.
در گروه اجتماع‍ی و اقتصاد، دانشجويان در رشته های رياضيات عالی،‌آمار اقتصادی، تئوری اقتصاد عمومی،‌ امور مالی و سيستم های اعتباری، اقتصاد و جغرافيای اقتصادی کشورهای آسيا و آفريقا، اقتصاد روسيه، کشورهای پيشرفته غرب، روابط بين المللی اقتصادی ، تاريخ انديشه های اقتصادی آموزش می بينند.
در انستيتو کشورهای آسيا و آفريقا وابسته به دانشگاه دولتی مسکو مرکز زبان روسی برای گذراندن دوره ی آموزش زبان روسی ( دوره پادفک )وجود دارد. برا‌ی ورود به دوره کارشناسی دانشجويان می بايست 3 امتحان بدهند: زبان روسی، تاريخ روسيه و خارج . دانشجويان خارجی می توانند يکی از 3 بخش ذکر شده در بالا و يکی از زبان های شرقی را انتخاب کنند. آموزش در دوره کارشناسی 4 سال می باشد. پس از 4 سال دانشجو مدرک کارشناسی " عقايد و سياست شرقی و مطالعات آفريقايی دانشگاه دولتی مسکو را اخذ خواهند کرد.
در سال گذشته ( 2011- 2012 ) شهريه تحصيلی در دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد 262000 روبل در سال و برای دوره دکترا 270000روبل در سال بوده است.